Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Истиора

 

 

 

 

Ар кас туро ба шеваи худ васф кардааст Аз бедили нигои ту то Пири Делав. Истиора, бирон нарсани омонатга олмо, ташби ва истиора, истиора-. 13] (яъне: истиора маозест бар алоаи шабоат) мегяд.таърих, санъати иншонавис, санъати воиз ва адабиётшинос бахшида шудаанд. Дар адабиёти амаи халхои аон ташбе мавеи муим дошта, бетарин тасвиро дар авзаи ташбеу истиора ба вууд меоянд. ба орият хостани чизе, амонат гирифтани чизе 2. ар саре уоби ксори мо гарчи на каму на беш Як паранда аст, ар паранда як уоб нест. К примеру, термин метафора используется и на Западе и Востоке, но исследования показали, что понятия истиора (метафора) Некоторые из них являются настолько яркими, значительными (например, «ташбех» (сравнение), « истиора» (метафора) и т.д настолько впечатляющими, что незаметно уносят нас метафора. кит. Дар мисраи аввал «навгул» ва «навбаори хандон» истиора шуда омадаанд. Алло таоло айтади: «ува-аллази анзала алайка мину айатун макиматун, унна умму-л-китоби». По этому ей уделяли большое внимание и в древности. После сравнения и описания истиора в поэме. Фари истиора аз ташбе ин аст, ки дар истиора ташбешаванда зикр намеёбад, балки тано ташбекунанда номбар мешавад. Юкорида келтирилган байтда таносуб(мансублик), истиора(метафора) санъатларидан фойдаланилган. истиора.14-дарс.ИСТИОРА.ok.ru/group/52172367331510/topic/62478797813174Адабиётшуносликда ИСТИОРА ташбихдан кучли саналади.Зеро, эй гул каби гузал махбуба ифодасига кура эй гул ибораси кучлирок. Донишмандони илми бадеъ истиораро як нави маоз медонанд ба ин маън, ки дар истиора Istiora (Metafora) - asarlarda sozni oz manosidan boshqa bir manoda, yani majoziy manoda qollash sanati. Тарчумаи хол аз кисмхои зерин иборат аст. Тарчумаи хол аз кисмхои зерин иборат аст.

Мир Алишер мастерски использовал фигуру истиора. Истиора ам ба маоз ва ам ба ташбе наздик аст. ИСТИОРА. в) хшатма истиора. Истиора существует с древнейших эпох развития художественного мышления.

(664) Юоридаги истиора конкрет нарсага (гавар) йналтирилган блиб, таржима эса (der Edelstein - имматбао тош) мавумлик касб этади. Вате миёни офияо рас мекун Бе еч истиора азал мешавад ав. Ин о «навгул» амоно насли навраси нав ба дабистонраванда дар назар аст. Натижада, хшатма истиора мана бу гапимизда мисол блади: « Топишмоларда истиора, кчим, киноя, очири йли билан сзларни кчма маънода ишлатиб, имо-ишора бериш воситасида яширилган нарсани топиш талаб илинади. У Суайло акимни Аторид, Фародни ой, Хоонни эса уёш деб атамода. заро боланиши ташбедан боша маъно блса, уни мажози мурсал деб аталади. Истиора. Ончунон ки офтоб гарчи як ситора аст, ар си Дар мавриди нишон додани кору амали оно аз санъати маоз, киноя, ташбе, истиора ва айра бамаврид истифода бурдааст.

Бунда хшатилаётган нарсани хшатилган нарса билан бирга исботланади. Рейтинг статьи Фари истиора аз ташбе он аст, ки дар истиора ташбешаванда зикр наёфта, фаат ташбекунанда ном бурда мешавад. яширин хшатиш, истиора турлари ирсоли масал-маол келтириш, тазмин. Bu sanat soz manolari kochishining bir turi bolib, u narsa va hodisalar ortasidagi Бадиият санъатидан биринчи боб. КАЛИДВОЖАО: ибора, маоз, узъ, вожжа, сохт, таркиб, истиора, муболиа, ифода, объект. Истиора составляет основу метафоричности речи. маоз, истиора. аллегория перевод с русского языка на таджикский язык в других словарях. Бу ерда Навоий истиора санъатини ишлатади. «Истиора» в словаре означает «переносное значение». дар асарои худ дар бораи 300 навъи санъатои баде, аз абилт ташбех, истиора, талмех, танис Дар навиштани ин хуччат ташбеху истиора истифода бурда мешавад. Русско-таджикский словарь. Топишмоларда истиора, кчим, киноя, очири йли билан сзларни кчма маънода ишлатиб, имо-ишора бериш воситасида яширилган нарсани топиш талаб илинади. Так, о поэте Парвона пишет: « бар шамърeе ошиr буд ва муносиби машраби парвонагb ин тахаллус интихоб карда Фари истиора аз ташбе он аст, ки дар истиора ташбешаванда зикр наёфта, фаат ташбекунанда ном бурда мешавад. Предгорья Истиора это часть Мертвого океана ровной пустыни, идеально подходящей для посадки Фари истиора аз ташбе он аст, ки дар истиора ташбешаванда зикр наёфта, фаат ташбекунанда ном бурда мешавад.в котором впервые определяется понятие «тамсил» («аллегория») как поэтическая фигура, являющаяся разновидностью « истиора» («иносказание» Дар навиштани ин хуччат ташбеху истиора истифода бурда мешавад. маоз, рамз, киноя, истиора. Хатиби азвин дар «Ал-Эзо» дар таърифи истиора: « » [12. таъсирчанрок жаранглайди. Барабардор аз воситаои дигари тасвир чун ташбеу истиора динамикаи мазмуну мундариаи шеърро пурувват намудаанд. Этот вид изобразительного средства является величайшим открытием литератора Бу фикрга кра истиора била ташбеи киноя орасидаги фар зоир эмастур.12 Демак кринадики, истиора ташбе билан чамбарчас боли блган Истиора як намуди маоз буда, ба ойи як калимаи дигар истифода шудани калимае мебошад. Топишмоларда истиора, кчим, киноя, очири йли билан сзларни кчма маънода ишлатиб, имо-ишора бериш воситасида яширилган нарсани топиш талаб илинади. В текстах пяти трактатов Амир Хусрава наиболее используемыми являются фигуры сравнение (ташбех), метафора ( истиора) и гипербола (муболига). ИХТИСОРАО.образнокии калом, тахайюлоти баде (бофта, фантазия), дорои арамонон ва персонажо, сужет ва композитсия, инчунин санъатои баде (маоз, истиора, ташбе, ташхис, муболиа. адш метафора. Больше всего в творчестве Урфи встречаются фигуры талмех (ал- люзия), тамсил (притча), истиора (метафора) и ташбех (сравнение). Агар икки маъно ртасидаги мослик заро хшашлик блса, уии истиора дейилади. Матнлардаги истиора санъати лланган той, ой, юлдуз, зи, бри, оплон кабилар жумболи муаммони ечувчи восита сифатида фойдаланилган. 32. Матнлардаги истиора санъати лланган той, ой, юлдуз, зи, бри, оплон кабилар жумболи муаммони ечувчи восита сифатида фойдаланилган. истиора - заимствование лит. маоз, истиора. метафора, переносное выражение иносказание аллегория бо истиора гуфтан говорить иносказательноТаджикско-русский онлайн словарь. Ба истилои аввал тавау намоед.форс-тоик — ташбе, танис, тафсир, суолу авоб, таоули ориф, муболиа, маоз, киноя, истиора, муроотунназир, ирсоли масал, истидрок, тазод, таносуб, талме ва Смотреть что такое "истиора" в других словарях: истиора — [] а 1. Агарчи наши маоз дар сохтмони истиора бориз аст, аммо дар шеъри форс, махсусан азал истиора бештар фишурдаи ташбеот аст. Сарв-кизнинг сарв-тик усувчи дарахтга монанд комати, гунча-кизнинг лаби, гул- кизнинг узи, дахр боги-бу фоний дунё. Для этих целей в предгорьях хребта Истиор была создана база Хоога.

Популярное:


Hi-tech |

|2016.